Racons

En totes les fotos hi ha dos components, el component astronòmic i el component racó.

Racó entès com a lloc amagat o arraserat on un no es fixa de bones a primeres. 

El concepte de racó és ampli, pot ser una cantonada, com un monument oblidat, o l’interior d’un lloc poc freqüent.

El que intent amb aquestes fotos es mostrar l’espai tancat o monument, comparat amb l’enormitat de l’espai.

Totes les fotos tenen com a fil conductor el vespre o les estrelles.

 

--

 

En todas las fotos existen dos componentes, el componente astronómico y el componente rincón. Rincón entendido como lugar escondido o arrasado donde uno no se fija de buenas a primeras. El concepto de rincón es amplio, puede ser una esquina, como un monumento olvidado, o el interior de un sitio poco frecuente. Lo que intento con estas fotos es mostrar el espacio cerrado o monumento, comparado con la enormidad del espacio.

 

Todas las fotos tienen como hilo conductor la noche o las estrellas.

+ info